Urbanity in Mönichkirchen

The urbanity value in Mönichkirchen is null/10

Property price in Mönichkirchen

The average price for land in Mönichkirchen is 43.20 € per m²

Settlement in Mönichkirchen

The settlement value in Mönichkirchen is 1.37

Household size in Mönichkirchen

The average household size in Mönichkirchen is 2.58 inhabitants per household

Second residences in Mönichkirchen

The secondary residence rate in Mönichkirchen is 47%

Youth in Mönichkirchen

The youth quota in Mönichkirchen is 11.30%

Seniors in Mönichkirchen

The senior citizens' quota in Mönichkirchen is 24.90%

Secondary education in Mönichkirchen

The secondary education rate in Mönichkirchen is 64.00%

Tertiary education in Mönichkirchen

The tertiary education rate in Mönichkirchen is 6.10%

Share of foreigners in Mönichkirchen

The rate of foreigners in Mönichkirchen is 3.80%

Unemployment in Mönichkirchen

The unemployment rate in Mönichkirchen is 5.10%

Activity rate in Mönichkirchen

The activity rate in Mönichkirchen is 66.10%

Commuter in Mönichkirchen

The commuter rate in Mönichkirchen is 69.10%

Farmers (comparison to federal state) in Mönichkirchen

The ratio of farmers in Mönichkirchen compared to the average of the federal state is 92.30%

Farmers (comparison to Austria) in Mönichkirchen

The ratio of farmers in Mönichkirchen compared to the federal average is 175.89%

Population density in Mönichkirchen

The population density in Mönichkirchen is 37.48 inhabitants per km²

Population development since 1869 in Mönichkirchen

Sine 1869, the population development in Mönichkirchen has been +27.00%

Population development since 1900 in Mönichkirchen

Sine 1900, the population development in Mönichkirchen has been +15.00%

Population development since 2011 in Mönichkirchen

Sine 2011, the population development in Mönichkirchen has been +4.00%

General Elections in Austria in Mönichkirchen

General Elections in Austria in Mönichkirchen